مقیاس کلان - موضوع: اراضی ذخیره وضع موجود منطقه 16

شهرداری منطقه 16 در پایگاه اینترنتی خود نمودار زیر را به‌عنوان اراضی ذخیره برای نوسازی منطقه معرفی کرده است. مجموع مساحت این اراضی 5/42 هکتار است .

محدوده اراضی فوقالذکر در نقشه منطقه به‌صورت زیر مشخص‌شده است.

 


تصویر7: موقعیت اراضی ذخیره پیشنهادی شهرداری برای نوسازی منطقه 16 در محدوده
های زیر نشان داده‌شده‌اند.