ناحیۀ  4 محلۀ  یاخچی آباد

  • نام ناحيه:‌‌ناحيه 4
  • شماره تماس شهرداری ناحيه: 2-‌‌55035553، به آدرس :‌‌ خ رجایی – شهرک وصال - خ یاس
  • محلات: یاخچی آباد
  • مساحت: 241 هکتار - جمعيت تقریبی:  50960 نفر
  • دفتر تسهیلگری نداشته است.

تصویر 25: نقشه ناحیهبندی منطقه 16 و موقعیت ناحیه 4 موضوع این گزارش در این نقشه قابل رؤیت است.

تصویر 26: نقشه نمایش طرح پیشنهادی ایجاد سلسله‌مراتب دسترسی (ترافیکی) و موقعیت بافت‌های فرسوده مصوب (مأخذ: مستخرج از طرح تفصیلی)

       محدوده بافت فرسودۀ مصوب در ناحیۀ 4 محلۀ یاخچی آباد با رنگ خاکستری و در انطباق با طرح توسعۀ ترافیکی محدوده نشان داده‌شده است. مساحت بافت فرسوده برابر با  0/1 هکتار که 0/1 درصد از مساحت بافت ناحیه را به خود اختصاص داده است.

تصویر 27: نقشه نمایش طرح پیشنهادی ایجاد سلسله‌مراتب دسترسی (ترافیکی) و انطباق آن با املاک ناحیه (مأخذ: مستخرج از طرح تفصیلی)

      در طرح ترافیکی مصوب ناحیۀ 4 تغییرات تعریض از محور بیشتر در سمت شمال ناحیه متمرکز است. اصلاح ترافیکی در این بخش هم بیشتر مشهود است. مابقی بلوک‌های محدوده از ابعاد و اندازههای مناسبی برخوردار هستند. لذا تخریب املاک نسبت به سایر نواحی منطقه 16 کمتر است. این تغییرات در تصویر 28 موقعیتها قابل مشاهده است.

     

تصویر 28 نقشه نمایش املاکی که 100% مالکیت آن‌ها در طرح توسعه معابر با رنگ مشکی قرار دارد نشان داده‌شده‌اند. (مأخذ: مستخرج از طرح تفصیلی)

     

تصویر 29: نقشه نمایش املاکی که 100% مالکیت آن‌ها در طرح توسعه معابر قرار ندارد (مأخذ: مستخرج از طرح تفصیلی)    

این تصویر درواقع مطلوبیت قطعات محلۀ یاخچی آباد را نشان می‌دهد. البته این مطلوبیت درواقع صرفاً به لحاظ وضع موجود معابر آن است. این بخش هم به لحاظ ابعاد زمینها و هم تفکیک مناسب، قطعات مطلوبی را عرضه می‌کند.