مقیاس کلان موضوع: وضعیت ساخت‌وساز در منطقه 16

·         میزان«ساخت‌وساز» و «پروانه ساختمانی» و «قیمتهای ثبت شده معاملات مسکن» و غیره در سطح منطقه

بر اساس آمارهای رسمی منتشره مرکز ملی آمار وضعیت «مساحت زیربنا» و «مساحت زمین» و «تعداد واحدهای مسکونی» در مناطق 9 تا 19 (مناطق ده‌گانۀ جنوب شهر تهران) طی سال 1392 و سال 93 به شرح جدول 8 و  9 است:

 

جدول 8: مساحت زیربنا، مساحت زمین و تعداد واحد مسکونی پیش‌بینی‌شده در سال 1392

مأخذ: مرکز آمار ایران

همان‌طور که مشاهده می‌شود منطقه 16 به لحاظ حجم ساخت‌وساز پیش‌بینی‌شده، رتبۀ هفتم در میان مناطق ده‌گانه را در سال 92 و همین‌طور 7/05 درصد حجم مجوزهای این مناطق و 3/56 درصد حجم شهر تهران را داشته است. در جدول 8 ستون آخر تحت عنوان مساحت تقریبی واحد مسکونی (در جدول 8 و 9) ارائه‌شده است. اعداد مندرج در این ستون ناشی از یک محاسبه و برآورد تخمینی، بر اساس اعداد ستون‌های پیشین (که توسط مرکز ملی آمار ارائه‌شده است) و با فرض فقط یک طبقه مشاعات برای هر ساختمان محاسبه شده است و قابلیت استناد ندارد. بااین‌حال ارزش این عدد با فرض یکسان بودن معیار آن در تمام مناطق امکان مقایسه در کمیت متراژ واحدهای پیش‌بینی‌شده در سال 1392 را ارائه می‌دهد. نکته دیگر اینکه اطلاعات مرکز آمار مندرج در جدول 8 شامل ساختمان‌های 4 طبقه به پایین هم میشده که در اینجا نمایش داده نشدهاست.

 

 

جدول 9: جمعبندی مساحت زیربنا، مساحت زمین و تعداد واحد مسکونی پیش‌بینی‌شده در  سال 93

مأخذ: مرکز آمار ایران

به‌طورکلی تعداد مجوزهای ساخت‌وساز صادر شده در سال 1393 در سطح شهر تهران به میزان 65 درصد کاهش داشته است. کاهش این میزان در مناطق ده‌گانه جنوب شهر تهران، 43 درصد بوده است که نشان دهندۀ رونق بیشتر ساخت‌وساز در این مناطق به نسبت کل شهر تهران در دوران رکود مربوطه است. همچنین تعداد مجوزهای صادره در منطقه 16 به نسبت سال 1392 به میزان 41 درصد کاهش داشته که از این نظر رتبه پنجم را میان مناطق ده‌گانه دارا است. بااین‌حال منطقه 16 در مقایسه با کل مناطق ده‌گانه در سهم مجوزهای خود کاهش و در سهم مساحت زمین اختصاص یافته و زیربنای تولیدی و به تبع تعداد واحد تولیدی رشد داشته است. همین‌طور در خصوص متوسط مساحت تقریبی واحدها نیز 5 مترمربع کاهش مشاهده می‌شود. (ذیل جدول 8 در خصوص ستون مساحت تقریبی توضیح داده شده است)در خصوص قیمت‌های معاملاتی در فروش زمین ساختمان مسکونی کلنگی و آپارتمان نوساز و همچنین اجاره ملک، اطلاعات زیر از مرکز آمار دریافت شده است. درواقع اطلاعات بیانگر اعداد ثبت شده در سامانه املاک است و ازاین‌رو در عددهای ارائه‌شده امکان انحراف نسبت به واقعیت وجود دارد.

جدول 10: حداقل و حداکثر و متوسط وزنی قیمت فروش یک مترمربع یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی و درصد تغییرات آن نسبت به فصل قبل و فصل مشابه سال قبل  در 1393(مأخذ: مرکز آمار ایران)

مأخذ: مرکز آمار ایران

در جدول 10 افت کلی (میانگین) قیمت املاک کلنگی از ابتدای سال 1393 به میزان منفی 1928 هزار ریال تا انتهای سال در منطقه16 قابل توجه است. بیشترین افت قیمت (5/8- درصد) در تابستان سال 93 در منطقه رخ داده است که اتفاقاً رشد چشمگیر معاملات (8/0 درصد) در آن فصل قابل توجه است. بااین‌حال تعداد معاملات منطقه 16 بجز در تابستان به نسبت سال گذشته منفی است (خصوصاً در زمستان با کاهش 36/1- درصدی).