مقیاس کلان موضوع: پهنه‌بندی و پیشبینیهای طرح تفصیلی منطقه 16

خلاصۀ پیشنهادات مطالعات طرح تفصیلی در نقشهای به نام «پهنهبندی» ارایه می­شود. این نقشه درواقع سیاست‌های توسعهای حاصل از مطالعات مفصل را در مقیاس بلوک‌های شهری و نواحی منطقه با مجموعهای از کدها و رنگ‌ها تلخیص می‌کنند. انواع مختلف پهنه‌های شهری که در این نقشه برای شهر تخصیص داده میشود چهار عنوان زیر هستند:

نوع پهنه و کد اختصاری آن

پهنه‌هایی که در منطقه 16 وجود دارد

پهنه مسکونی (عملکرد غالب مسکونی)

R

R112-R122-R131

پهنۀ فعالیت (عملکرد غالب کار و فعالیت)

S

S124-S211-S222-S331-S213-S214-S212-S122-

پهنۀ مختلط (تلفیق سکونت و فعالیت)

M

M112-M113-M114-M115

پهنۀ حفاظت (سبز یا باز عمومی)

G

G111-G322-


تصویر 8: بر اساس مطالعات صورت گرفته، نقشه پهنهبندی مصوب منطقه 16 در طرح تفصیلی تهیه‌شده و در این نقشه پهنه‌های توسعه با رنگ و محدوده املاک ذخیره برای نوسازی با خط‌چین مشکی نمایش داده شده است (مأخذ طرح تفصیلی).

نقشههای طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران بر اساس مصوبات شماره‌های 516 و 517، اسفندماه کمیسیون ماده پنج شهر تهران، توسط مدیریت طرح تفصیلی شهر تهران، یکپارچه، تدقیق و نهایی شده است. جداول زیر ملاک عمل برای پهنه‌های کلی چهارگانه است: