مقیاس میانی موضوع: مشخصات و وضعیت نواحی شش‌گانه

بر اساس اطلاعات موجود نواحی شش‌گانۀ این منطقه را که در تصویر 1 به‌صورت تفکیکی مرز آن‌ها مشخص‌شده است بررسی کالبدی و فیزیکی می‌نماییم. ناحیۀ  1 (محلۀ جوادیه)، ناحیه 2 (نازی‌آباد)، ناحیه سه (خزانه و علی‌آباد شمالی)، ناحیه چهار _یاخچی آباد)، ناحیه پنج (علی‌آباد جنوبی)، ناحیه شش (باغ آذری)

ناحیۀ  1 محلۀ جوادیه

نام ناحيه:‌‌ناحيه 1

شماره تماس شهرداری ناحيه:‌‌55647372، 55673033 به آدرس :‌‌ انتهای بزرگراه نواب

محلات: جوادیه

مساحت:303 هکتار

جمعيت تقریبی: 49129 نفر (با احتساب جمعیت 3076 نفری ساکن در محدوده راه‌آهن)

شماره تماس دفتر تسهیلگری ناحیه: 55644557  به آدرس: 20متری جوادیه، پلاک 286

تصویر  9: نقشه پهنه‌بندی مصوب سال 1392 ناحیه یک، نکته قابل توجه در این نقشه محورهای ترافیکی پیش‌بینی‌شده در اراضی راه‌آهن تهران است. 

تصویر 10: نقشه پهنه‌بندی ناحیه 1 محلۀ جوادیه بر اساس آخرین تغییرات مصوب سال 1392 کمیسیون ماده 5

در این نقشه محورهای اصلی توسعه‌ای آینده در محله جوادیه باهدف گشایش در بافت متراکم محله، در نوارهای قرمزرنگ (پهنۀ مختلط M ) محصور شده است. همین‌طور بافت‌های فرسوده مصوب با لکه‌های زردرنگ از سایر پهنه‌ها متمایز شده‌اند

تصویر 11: نقشه نمایش طرح پیشنهادی ایجاد سلسله‌مراتب دسترسی (ترافیکی) و موقعیت بافت‌های فرسوده مصوب (مأخذ: مستخرج از طرح تفصیلی)

       محدوده بافت فرسودۀ مصوب در ناحیۀ 1 محلۀ جوادیه با رنگ خاکستری در انطباق با طرح توسعۀ ترافیکی محدوده نشان داده‌شده است. مساحت بافت فرسوده این ناحیه برابر است با 66 هکتار که 44/30درصد از سطح ناحیه را به خود اختصاص داده است. تصویر 12: نقشه نمایش طرح پیشنهادی ایجاد سلسله‌مراتب دسترسی (ترافیکی) و انطباق آن با املاک ناحیه (مأخذ: مستخرج از طرح تفصیلی)

      در طرح ترافیکی مصوب محله جوادیه باهدف اصلاح سلسله‌مراتب دسترسی و محورهای رفت‌وآمدی تغییرات بیشتر بر روی تعریض از محور متمرکزشده است. البته چیدمان جدیدی در بلوک‌بندی‌های بخش جنوبی ناحیه پدید در نظر گرفته‌شده است که این چیدمانها تغییرات به مانند ناحیه 3 موجب میشود که برخی از املاک طی این طرح به‌صورت 100% در طرح ایجاد و یا تعریض معابر قرار گیرند و بایستی به موقعیت آن‌ها دقت شود. در نقشه بعدی به این املاک اشاره میشود. همچنین مستند به مطالب ارائه‌شده توسط دفتر خدمات نوسازی محله جوادیه، پس از تصویب طرح تفصیلی، با تلاشی 19 ماهه، تغییر مهمی در کاهش تعریض محور ظهیری رخ داده است. در این تغییر، عرض محور مذکور، از 40 متر به 20 متر کاهش داده شده و تعداد پلاک‌های درگیر از 272 پلاک به 154 کاهش یافت و لذا تحقق‌پذیری این پیش‌بینی در طرح تفصیلی بالا برده شده است.

تصویر 13: نقشه نمایش املاکی که 100% مالکیت آن‌ها در طرح توسعه معابر قرار دارد و انطباق آن با بلوک‌های فرسوده مصوب (مأخذ: مستخرج از طرح تفصیلی)

      در تصویر 13، محدودۀ املاکی که به‌صورت 100% در طرح تعریض و یا ایجاد معابر در نظر گرفته‌شده‌اند به‌صورت رنگ مشکی نشان داده‌شده است. همچنین برای مقایسۀ بهتر موقعیتها در دل محدوده در این نقشه محدودۀ بلوک‌های بافت فرسوده مصوب نیز با  رنگ خاکستری نمایش داده‌شده است. توجه به این محدودهها به لحاظ تفاوت در رضایت مالکین و یا ساکنین این املاک از این لحاظ است که مالکیت آن‌ها به‌طور کامل در توسعه محله به نفع عرصۀ عمومی سلب میشود. 


تصویر 14: نقشه نمایش املاکی که 100% مالکیت آن‌ها در طرح توسعه معابر قرار ندارد (مأخذ: مستخرج از طرح تفصیلی)    

تصویر 14 نشان‌دهندۀ محدودۀ املاکی که به‌صورت 100% مالکیت آن‌ها در طرح تفصیلی حفظ‌شده‌اند و نسبت به بلوکبندیهای مصوب هیچ‌گونه تعریضی بر آن‌ها عارض نشده است. همان‌طور که پیش‌تر توضیح داده شده است، این املاک به جهت میزان آورده مالکین و کیفیت بالاتری از بارگذاری توده بنا و حیاط (فضای باز) باقی‌مانده پس از ساخت بنای جدید، اهمیت دارند.