مقیاس کلان موضوع: مسکن منطقه 16

جدول 4: تعداد خانوار از نظر نوع سکونت در نواحی منطقه 16 (سرشماری سال 1390)

مأخذ: مرکز آمار ایران

بر اساس جدول 4 بیشترین درصد مالکیت ملکی زمین، بنا و اعیانی متعلق به ساکنین ناحیه 2 (محله نازی‌آباد)، و بیشترین میزان مستأجرها در ناحیه 6 (باغ آذری) است. همان‌طور که در مجموع مشاهده می‌شود نیمی از خانواده‌های ساکن در این منطقه بر زمین و اعیانی خود مالکیت دارند، 38 درصد مستأجر هستند.

جدول 5: پراکنش واحدهای مسکونی بر اساس تعداد اتاق‌ها نسبت به نواحی مختلف منطقه 16 (منبع: مرکز ملی آمار)

مأخذ: مرکز آمار ایران

نکته مهمی که از جدول 5 برداشت می­شود این است که 52 درصد خانههای منطقه 16، دارای حداکثر 2 اتاق (شامل هال و پذيرايي، آشپزخانه اپن و آشپزخانه غیر اپن) در اختیار خانواده هستند و 7 درصد واحدهای مسکونی عملاً در یک اتاق تعریف می‌شوند. اگر تعداد اتاق را به‌عنوان یک معیار در کیفیت زندگی نظر بگیریم، بهترین وضع در تفکیک فضاهای مسکونی برای ناحیه 2 (محله نازی‌آباد) و بدترین وضع را ناحیه 3 (خزانه) و ناحیه 4 (یاخچی آباد) دارند (جدول 5).

جدول 6: وضعیت سکونت خانوار در واحد مسکونی به تفکیک نواحی مختلف منطقه 16

مأخذ: مرکز آمار ایران

با توجه به تعداد خانوار و واحدهای مسکونی موجود در سال 1390، تراکم خانوار به واحد مسکونی در منطقه 16 برابر با 1/04 است که نسبت به همین تراکم در شهر تهران که عدد 1/006 بالاتر و از کل کشور با عدد 1/058 کمتر است (جدول 6).جدول 7: وضعیت مساحت واحد مسکونی به تفکیک نواحی مختلف منطقه 16

مأخذ: مرکز آمار ایران

آمارهای جدول 7 بیانگر این نکته هستند که 71 درصد کل منازل مسکونی منطقه 16 زیر 75 مترمربع مساحت دارند. وضعیت متوسط متراژ منازل مسکونی در ناحیه 2 (نازی‌آباد) نسبت به بقیه نواحی بیشتر است. همین‌طور ناحیه 4 (یاخچی آباد) به‌طور متوسط کمترین متراژها را دارا است (جدول 7).