مقیاس کلان موضوع: مشخصات نواحی و محلات منطقه 16

در حال حاضر منطقه 16 به شش ناحیه و 22 محله تقسیم میشود. مشاور پروژۀ طرح تفصیلی، پیشنهاد‌های خود را مبتنی بر طرح نهایی یعنی 7 ناحیه و 37 محله تهیه کرده است. در عین حال مشاور پیشنهاد افزایش وسعت منطقه و اضافه شدن اراضی شرقی بزرگراه تندگویان به عرصۀ منطقه 16 را ارایه داده است، با این‌حال، علیرغم تصویب طرح تفصیلی، پیشنهادات تغییر تعداد محلات و محدوده نواحی در دستورالعمل اجرایی قرار نگرفته است.


تصویر 1: مرزبندی نواحی شش‌گانۀ حال حاضر  (ملاک عمل)


تصویر 2: طرح پیشنهادی برای تقسیم‌بندی محلات که توسط مشاور طرح تفصیلی منطبق بر مرزبندی ناشی از خط مترو و
راه
آهن ارائه‌شده است و با واقعیتهای اجتماعی و محلههای موجود بیشتر تطابق دارد.تصویر3: مرزبندی بین 22 محله در وضع موجود  که  ملاک عمل شهرداری منطقه است.تصویر4: مرزبندی بین 37 محلهها که توسط مشاور طرح تفصیلی برای منطقه 16 پیشنهادشده است.