ناحیۀ  3 محلۀ خزانه، علی‌آباد  شمالی و بعثت

  • نام ناحيه:‌‌ناحيه ۳
  • شماره تماس شهرداری ناحيه:‌‌۵۵۰۵۰۲۱۰، ۵۵۳۱۰۸۷۳ به آدرس :‌‌فلکه چهارم خزانه، خيابان جمشید
  • محلات:‌‌خزانه، شهرک شهید بعثت، شهرک شهید رجایی
  • مساحت:۳۶۰ هکتار
  • جمعيت تقریبی:74073 نفر
  • شماره تماس دفتر تسهیلگری ناحیه: 55049651  به آدرس: فلکۀ اول خزانه پلاک 21

نقشه ناحیه 3 در منطقه 16 به ترتیب زیر است:

تصویر 20: نقشه پهنه‌بندی مصوب 1392 کمیسیون ماده 5 برای ناحیه 3 منطقه 16


تصویر 21: نقشه نمایش طرح پیشنهادی ایجاد سلسله‌مراتب دسترسی (ترافیکی) و موقعیت بافت‌های فرسوده مصوب (مأخذ: مستخرج از طرح تفصیلی)

محدوده بافت فرسودۀ مصوب در ناحیۀ 3 محلۀ خزانه و علی‌آباد شمالی و شهرک بعثت با رنگ خاکستری در انطباق با طرح توسعۀ ترافیکی محدوده نشان داده‌شده است. مساحت بافت فرسوده برابر با 43 هکتار که 28/9درصد از بافت ناحیه را به خود اختصاص داده است.تصویر 22: نقشه نمایش طرح پیشنهادی ایجاد سلسله‌مراتب دسترسی (ترافیکی) و انطباق آن با املاک ناحیه (مأخذ: مستخرج از طرح تفصیلی)

نقشه طرح ترافیکی مصوب در طرح تفصیلی منطقه 16 مربوط به محله خزانه. در این طرح باهدف اصلاح سلسله‌مراتب دسترسی و محورهای رفت‌وآمدی تغییرات جدیدی در بلوک‌بندی‌های بخش غرب و شرف ناحیه پدید آمده است. این تغییرات موجب میشود که برخی از املاک طی این طرح به‌صورت 100% در طرح ایجاد و یا تعریض معابر قرار گیرند و بایستی به موقعیت آن‌ها دقت شود. در نقشه بعدی به این املاک اشاره میشود.


تصویر 23:
نقشه نمایش املاکی که 100% مالکیت آن‌ها در طرح توسعه معابر قرار دارد و انطباق آن با بلوک‌های فرسوده مصوب (مأخذ: مستخرج از طرح تفصیلی)

      محدودۀ املاکی که به‌صورت 100% در طرح تعریض و یا ایجاد معابر در نظر گرفته‌شده‌اند به‌صورت رنگ مشکی نشان داده‌شده است. همچنین برای مقایسۀ بهتر موقعیتها در دل محدوده در این نقشه محدودۀ بلوک‌های بافت فرسوده مصوب نیز با  رنگ خاکستری نمایش داده‌شده است. توجه به این محدودهها به لحاظ تفاوت در رضایت مالکین و یا ساکنین این املاک از این لحاظ است که مالکیت آن‌ها به‌طور کامل در توسعه محله سلب میشود و بایستی در مذاکره به پیشنهادهایی که به این گروه داده میشود دقت نظر بیشتری نمود.تصویر 24: نقشه نمایش املاکی که 100% مالکیت آن‌ها در طرح توسعه معابر قرار ندارد (مأخذ: مستخرج از طرح تفصیلی)    

محدودۀ املاکی که به‌صورت 100% مالکیت آن‌ها در طرح تفصیلی حفظ‌شده‌اند و نسبت به بلوکبندیهای مصوب هیچ‌گونه تعریضی بر آن‌ها عارض نشده است. این املاک به جهت میزان آورده مالکین و کیفیت بالاتری از بارگذاری توده بنا و حیاط (فضای باز) باقی‌مانده پس از ساخت بنای جدید، اهمیت دارند. البته بعضاً این املاک در برخی بلوکها به‌صورت املاک داخل بن‌بست هستند. اما این موضوع بیشتر شامل محدوده‌های جنوبی و غربی و شمال غربی ناحیه میشود. در املاک پیرامون فلکه اول تا چهارم خزانه (خصوصاً سمت شرق این میدان‌ها) موضوع بن‌بستهای طولانی کمتر مشاهده میشود.

  • نوسازی محله خزانه||||501||||خزانه