3- وضعیت اقتصادی:

شرایط اقتصادی حاکم بر یک شهر و سیر تحول آن از جمله مهم­ترین و موثرترین عوامل شکل­گیری، استخوان­بندی و توسعه کالبدی می­باشد. آشنایی و بررسی­های مشخصه اقتصادی شهر و عوامل تاثیر گذار بر آن و مسائل تاثیر پذیر از آن به عنوان عاملی مهم در طرح­های مرمت شهری و به عنوان اصلی­ترین مکان فعالیت اقتصادی و اشتغال شهروندان ضروری می­باشد. در شرایط اقتصادی یک شهر اتفاقات مهمی که در مسیر تحول شهر و ویژگی­های اقتصادی آن پدیدار می­شود، اهمیت دارد. تغییرات شرایط اقتصادی و رونق و افول فعالیت­های شهری و کاربری اراضی در مناطق مختلف شهر، جابجایی­های جمعیت در طول روز و به طور دوره­ای در سطح شهر تبلور می­یابد. با مروری بر سیر تحول شرایط اقتصادی شهر می­توان به شرایط کنونی اقتصادی شهر و فعالیتهای آن پی برد و حوزه فعالیت­های شهری را بررسی نمود. هدف از بررسی ساختار اقتصادی محدوده ، شناخت تاثیر عوامل اقتصادی در فرسودگی بافت تاریخی است.

3-1-           اشتغال :تعداد شاغلان و تحولات آن در گذر زمان در شهر تهران و منطقه 12 و محله سیروس به این شرح است.

 

·         شهر تهران: شهر تهران در سال 1365 دارای 1.388.221 نفر شاغل بوده که این رقم در سال های1375و 1385 به ترتیب به 1.814.061 نفر و 2.682.845 نفر افزایش یافته است. نرخ رشد اشتغال در دهه 1365-1375 برابر 2/7 درصد و در دهه 1375-1385 به 4درصد و در دهۀ 1385-1390 به 4/1 افزایش یافته است. ارقام یاد شده بیانگر نرخ رشدی معادل 3/5 درصد برای یک دوره بلند مدت بیست و پنج ساله است.

جدول شماره 1 تعداد و نرخ رشد شاغلان شهر تهران

ماخذ : مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن.

·         منطقه 12: شاغلین این منطقه در 1375 برابر 52.198 نفر و در 1385 برابر 86.835 نفر بوده تا زمان نگارش این گزارش آمار سال 1390 هنوز بدست نیامده است لذا نرخ رشد آن طی ده سالۀ 75 تا 85 برابر 5/2 درصد است.


جدول شماره2 تعداد و نرخ رشد شاغلان در منطقه 12

ماخذ : براساس آمارهای خام مرکز آمار ایران.

 

·         محله سیروس: تعداد شاغلان در محله سیروس در سال 1385 برابر 2438 نفر بوده است که طی آمار اخذ شده نفوس و مسکن سال 1390 این مقدار به 1925 نفر تقلیل یافته و لذا نرخ رشدی برابر 4/6- درصد داشته است.


جدول شماره 3 تعداد و نرخ رشد شاغلان در محله سیروس

ماخذ : براساس آمارهای خام مرکز آمار ایران.

3-2-           شاخص های کمی اشتغال: برخی از شاخص­های کمی اشتغال نظیر سهم جمعیت در سن کار ، نرخ فعالیت عمومی، نرخ اشتغال و .... ارایه شده است. مطالعات در سطح شهر تهران و محله سیروس انجام گرفته است.

·         جمعیت فعال شهر تهران: شهر تهران در سال 1375 دارای 6.758.845 نفر جمعیت بوده که از این تعداد 64/2 درصد در سن فعالیت بوده اند. تعداد جمعیت این شهر در سال 1385 به 7.872.280 نفر رسید که از این تعداد 5.926.156 نفر در سن فعالیت قرار داشتند. این میزان معادل 75/3 درصد کل جمعیت این شهر را تشکیل می­داد.


جدول شماره4 سهم جمعیت فعال شهر تهران

ماخذ : مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن.

·         منطقه 12: این منطقه در سال 1375 دارای 118558 نفر جمعیت فعال بوده است. این میزان 62/5 درصد کل جمعیت را تشکیل می­دهد. این نسبت در سال 1385 برابر 74/5 درصد بوده است.


جدول شماره5 سهم جمعیت فعال منطقه 12

ماخذ : مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن.

·         محله سیروس: جمعیت فعال محله در سال 1385 برابر 5359 نفر که 75/7 % آنها را جمعیت فعال تشکیل می­داده است که این رقم در عرض 5 سال به 2.188 نفر و نسبت 36/7% تقلیل یافته است که بیانگر میزان بالای مهاجرت و ترک محله و بیکاری است.

جدول شماره6 سهم جمعیت فعال محله سیروس

ماخذ : مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن، سال 1385 و 1390