ناحیۀ  6 محلۀ باغ آذری

  • نام ناحيه:‌‌ناحيه 6
  • شماره تماس شهرداری ناحيه:‌‌55300080، به آدرس :‌‌باغ آذری، ضلع غربی پارک میثاق
  • محلات: باغ آذری
  • مساحت:248 هکتار
  • جمعيت تقریبی:  16847 نفر
  • دفتر تسهیلگری ندارد.

نقشه ناحیه  6 در منطقه 16 به ترتیب زیر است:

تصویر 35: نقشه نمایش طرح پیشنهادی ایجاد سلسله‌مراتب دسترسی (ترافیکی) و موقعیت بافت‌های فرسوده مصوب (مأخذ: مستخرج از طرح تفصیلی)

     

 تصویر فوق محدوده بافت فرسودۀ مصوب در ناحیۀ 6 (محلۀ باغ آذری) را با رنگ خاکستری و در انطباق با طرح توسعۀ ترافیکی محدوده نشان داده‌شده است. مساحت بافت فرسوده برابر است با 24 هکتار و برابر با 1/16 درصد از سطح بافت ناحیه است. طی سال‌های اخیر بخش عمدهای از بافت مسکونی بخش غربی پایانه تخریب شده است.

تصویر 36: نقشه نمایش طرح پیشنهادی ایجاد سلسله‌مراتب دسترسی (ترافیکی) و انطباق آن با املاک ناحیه (مأخذ: مستخرج از طرح تفصیلی)

      در طرح ترافیکی مصوب ناحیۀ 6 تغییرات تعریض از محور در سمت شرق ناحیه همراه با تخریب املاک مسکونی است و این تخریبها در سمت غرب در بخش اراضی متروکه و یا انبارها متمرکز است. میزان تخریبهای پیشبینی شده در طرح تفصیلی در بخش مسکونی این ناحیه بالا است. تعریضها و تغییرات در سطح این محله درصدد ایجاد گشایش در داخل بافت مسکونی هستند. مسیرهای پیشبینی شده با هدف ایجاد دسترسیهای مناسب پیرامون پایانه جنوب و اراضی راه‌آهن در نظر گرفته شده است. این تغییرات در تصویر37 موقعیتها قابل مشاهده است.

تصویر 37: نقشه نمایش املاکی که 100% مالکیت آن‌ها در طرح توسعه معابر قرار دارد و انطباق آن با بلوک‌های فرسوده مصوب (مأخذ: مستخرج از طرح تفصیلی)

در این تصویر، محدودۀ املاکی که به‌صورت 100% در طرح تعریض و یا ایجاد معابر در نظر گرفته‌شده‌اند با ایجاد رنگ مشکی در داخل قطعه و محدودۀ بلوک‌های بافت فرسوده مصوب با رنگ مشکی پیرامون پلاک نشان داده‌شده است. همان‌طور که مشاهده میشود تقریباً تمامی محدوده بافت مسکونی داخل این ناحیه به‌عنوان بافت فرسوده شناسایی شده است. تخریب محدوده مسکونی غربی پایانه جنوب و ایجاد پارک‌های بخش شمالی ناحیه مهم‌ترین و جدی‌ترین بخشهای اجرای طرح تفصیلی توسط شهرداری منطقه است.

با توجه به اینکه تقریباً تمامی املاک مسکونی این محدوده در طرح قرار گرفته است ارائه املاکی که 100% مالکیتشان باقی میماند چندان موجه نیست. محلات موجود در این ناحیه در میان مجموعه از خدمات شهری در مقیاس منطقهای قرارگرفته‌اند و در ضلع شمالی نیز باارزش اقتصادی بالا تحت عامل فشار بازار منتهی به میدان شوش قرار دارند. خدمات و زیرساخت‌های مناسب برای محلات مسکونی در این محدوده به شدت تحت تأثیر خدمات ترابری است. البته شهرداری تلاش نموده با ایجاد بوستان میزان فضای سبز را در داخل محدوده بالا ببرد اما به‌هرحال پراکنش این محدودهها در داخل ناحیه و محلات موجود ضعف شدیدی دارد.