گزارش محلۀ سیروس منطقه 12 تهران

بخش اول: معرفی محله سیروس

·         قدمت محله سیروس

·       ویژگی­های کالبدی

·         ساختار اقتصادی

 

بخش دوم: سوابق مداخلات و مطالعات بافت شهری

الف) تملک و بازگشایی معبر در قالب طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده محله سیروس تهران

ب) طرح کليد به کليد در محله سيروس تهران

ج) طرح احیای بافت فرسوده محله سیروس

د) طرح « بررسی راهکارهای اجرایی حفظ و احیای بافت تاریخی شهر تهران مورد محله چاله میدان (سیروس)»

ه) تاثير مولفه های طراحی بر جلب مشارکت مردمی در معاصر سازی بافت های فرسوده ايران- نمونه موردی: محله سيروس تهران