ناحیۀ  5 محلۀ علی‌آباد و تختی

  • نام ناحيه:‌‌ناحيه 5
  • شماره تماس شهرداری ناحيه:‌‌55535868، به آدرس :‌‌ خ تختی – داخل بوستان تختی
  • محلات: علی‌آباد جنوبی و تختی
  • مساحت:263 هکتار
  • جمعيت تقریبی:  50960 نفر
  • دفتر تسهیلگری تعطیل شده است.

نقشه ناحیه  5 در منطقه 16 به ترتیب زیر است:

تصویر 30: نقشه ناحیه بندی منطقه 16 و موقعیت ناحیه 5 موضوع این گزارش در این نقشه قابل رؤیت است.

تصویر 31: نقشه نمایش طرح پیشنهادی ایجاد سلسله‌مراتب دسترسی (ترافیکی) و موقعیت بافت‌های فرسوده مصوب (مأخذ: مستخرج از طرح تفصیلی)

    

  محدوده بافت فرسودۀ مصوب در ناحیۀ 5 محلۀ علی‌آباد جنوبی و تختی با رنگ خاکستری و در انطباق با طرح توسعۀ ترافیکی محدوده نشان داده‌شده است. مساحت بافت فرسوده برابر است با 12هکتار که 8 درصد از بافت ناحیه را به خود اختصاص داده است.

تصویر 32: نقشه نمایش طرح پیشنهادی ایجاد سلسله‌مراتب دسترسی (ترافیکی) و انطباق آن با املاک ناحیه (مأخذ: مستخرج از طرح تفصیلی)

      در طرح ترافیکی مصوب ناحیۀ 5 تغییرات تعریض از محور بیشتر در سمت شرق ناحیه متمرکز است. سمت غرب که شامل محلۀ تختی میشود دارای معابری با عرض مناسب و درخور با نیازهای محلی است. ازاین‌رو میزان تعریضها و تغییرات در سطح این محله بسیار اندک است.  تحولات ترافیکی پیش‌بینی‌شده، صرفاً در خصوص دسترسیهای منتهی به بزرگراه آزادگان به‌صورت جدی پیگیری شده است و لذا تخریب دو مجموعه واحد همسایگی در بخش جنوبی در حاشیۀ بزرگراه در طی سال‌های گذشته انجام شده است. این تغییرات در تصویر 33 موقعیتها قابل مشاهده است.

     همین‌طور در طرح ترافیکی پیشنهادی، چیدمان جدیدی در بلوک‌بندی‌های بخش شرقی در زمینهای باز با کاربری انبار و ... در نظر گرفته است که با توجه به نقشۀ تصویر 30، پیش‌بینی پهنۀ فعالیت کار و سبز و مسکونی در این قسمت (که در حال حاضر کاربری خدماتی) دارد قابل توجه است.

تصویر 33: نقشه نمایش املاکی که 100% مالکیت آن‌ها در طرح توسعه معابر قرار دارد و انطباق آن با بلوک‌های فرسوده مصوب (مأخذ: مستخرج از طرح تفصیلی)

در این تصویر، محدودۀ املاکی که به‌صورت 100% در طرح تعریض و یا ایجاد معابر در نظر گرفته‌شده‌اند با رنگ مشکی به همراه محدودۀ بلوک‌های بافت فرسوده مصوب با  رنگ خاکستری نمایش داده‌شده است. همان‌طور که توضیح داده شد دو واحد همسایگی در بخش جنوبی  برای تأمین دسترسیهای بزرگراه آزادگان تخریب‌شده‌اند.

تصویر 34: نقشه نمایش املاکی که 100% مالکیت آن‌ها در طرح توسعه معابر قرار ندارد (مأخذ: مستخرج از طرح تفصیلی)    

این تصویر درواقع مطلوبیت اراضی محلۀ تختی (خصوصاً بخش شمالی) را نشان می‌دهد. این مطلوبیت درواقع صرفاً به لحاظ وضع موجود معابر آن است. این بخش هم به لحاظ ابعاد زمینها و هم تفکیک مناسب، قطعات مطلوبی را عرضه می‌کند. البته این محله از نظر میزان فضای سبز در داخل محله ضعف شدیدی دارد و یکنواختی فرم محله (به لحاظ طراحی ترافیکی) نیز از نقاط ضعف آن است.